" هر کس در دوران جوانی قرآن را قرائت کند در حالی که به آن ایمان دارد ، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود " . فکر آن که قرآن در رگ های انسان بگردد و در سینه او بطپد ، آدمی را به وجد می آورد . جالب آن جاست که این خصوصیت ، فقط در مورد جوانان آمده است و این فرمایشی از امام صادق ( ع ) است . انتشارات نورالزهرا نیز در این زمینه تمام تلاش خود را کرده اس...

" هر کس در دوران جوانی قرآن را قرائت کند در حالی که به آن ایمان دارد ، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود " . فکر آن که قرآن در رگ های انسان بگردد و در سینه او بطپد ، آدمی را به وجد می آورد . جالب آن جاست که این خصوصیت ، فقط در مورد جوانان آمده است و این فرمایشی از امام صادق ( ع ) است . انتشارات نورالزهرا نیز در این زمینه تمام تلاش خود را کرده است که بهترین کتاب قرآن را چاپ کند و به دست خوانندگان الخصوص جوانان برساند .

بیشتر

قرآن و عترت 

هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.

بالا